Lõppkasutaja litsentsileping

Delaware osariik

Käesolev lõppkasutaja litsentsileping (edaspidi "EULA") on teie ("Litsentsisaaja") ja JetCrypto, LLC (edaspidi "Licensor"), Trovemat Software'i autor, sealhulgas kõik HTML-failid, XML-failid, JavaScripti failid, mõlemad objektikoodi ja lähtekoodi (edaspidi "tarkvara") graafikafailid, animatsioonifailid, andmefailid, tehnoloogia, arendusvahendid, skriptid ja programmid, käesoleva EULA kohaselt esitatud tulemused, mis võivad sisaldada seotud meediume, trükiseid ja "Online" või elektrooniline dokumentatsioon.

Tarkvara installimisel, kopeerimisel või muul viisil kasutamisel nõustub Litsentsisaaja sellega, et käesolev EULA sätestab tingimused. Kui Litsentsisaaja ei nõustu käesolevas EULA-s sätestatud tingimustega, siis ei saa Litsentsisaaja tarkvara alla laadida, installida ega kasutada.

1. Litsentsi andmine

A) Litsentsi ulatus. Vastavalt EULA tingimustele annab Litsentsiandja käesolevale Litsentsisaajale mitte-ainuõigusliku litsentsi Tarkvara eksemplari omamiseks ja kasutamiseks. Tarkvara levitatakse järgmiselt:

  • digitaalne allalaadimine
  • eelinstallitud Trovemat Bitcoini sularahaautomaatides (krüptoautomaadid)

B) Paigaldamine ja kasutamine. Litsentsisaaja võib installida ja kasutada piiramatul hulgal tarkvara koopiaid ainult Litsentsisaaja äritegevuse jaoks.

2. Õiguste ja piirangute kirjeldus

A) Piirangud. Litsentsisaaja ja kolmandad isikud ei tohi tarkvara ümber pöörata, deskompileerida ega lahti monteerida, välja arvatud ja ainult niivõrd, kuivõrd selline tegevus on selgesõnaliselt lubatud kohaldatava seadusega, olenemata piirangust.

B) Komponentide eraldamine. Tarkvara on litsentsitud ühe tootena. Selle komponente ei tohi kasutada enam kui ühe arvuti jaoks.

3. Tarkvara pealkiri. Litsentsiandja ja kinnitab, et tal on seaduslik õigus sõlmida ja täita oma kohustusi käesoleva EULA, ning et litsentside kasutamise Tarkvara, kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega, ei riku intellektuaalomandi õiguste mis tahes kolmandad osapooled.

4. Intellektuaalne omand. Kõik tuntud või edaspidi teada materiaalsete ja immateriaalsete õiguste, pealkiri, huvi, autoriõigused ja moraalsed õigused ja tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik pildid, fotod, animatsioonid, video, audio, muusika, teksti, andmeid, arvuti koodi, algoritmid ja teave kuuluvad litsentsiandjale. Tarkvara on kaitstud kõigi kohaldatavate autoriõiguse seadustega ja rahvusvaheliste lepingutega.

5. Tarkvara Royalty. Olenemata muudest käesoleva lepingu säte ja erandina tahes garantiisid, avaldused või esindused antud litsentsiandja või litsentsisaaja vastupidi, Litsentsisaaja tunnistab ja kinnitab nõustumist õige Litsentsiandja, saada ja jätkata saada 1% autoritasu kõigi ja kõik tehingud, mis on Ekspresseeritavate rahaline väärtus on tehtud kasutades tarkvara, sealhulgas "Trovemat" või mis tahes tarkvara sellest saadud Litsentsisaaja või igaüks, kes kasutab tarkvara määratud Litsentsisaaja, nagu paremal Litsentsiandja kohaldatakse ja olema siduv kõikidele Litsentsisaaja tütarettevõtetele ja Tarkvara omanikule, omandajale või ülevõtjale, nii nagu oleks see neile kohustuslik.

6. Toetus. Litsentsiandja pakub kaugtoetust, mis on saadaval tavapärasel tööajal 1 aasta jooksul.

7. Kestus Käesolev EULA on tähtajatu või kuni:

A) automaatselt lõpetatud või peatatud, kui Litsentsisaaja ei täida mõnd käesolevas EULA-s sätestatud tingimusi; või

B) Litsentsiandja lõpetas või peatab selle põhjuse või ilma.

Juhul kui käesolev EULA lõpetatakse, peate te lõpetama Tarkvara kasutamise ja hävitama kõik Tarkvara koopiad.

8. Jurisdiktsioon. See EULA loetakse olevat tehtud ja seda tõlgendatakse vastavalt Delaware'i osariigi seadustele, arvestamata selle sätteid. Käesoleva EULA-ga seotud mis tahes hagi või menetlus algatatakse ainult Ameerika Ühendriikides Delaware'i osariigis asuvates kohtutes ja kõik osapooled nõustuvad selle jurisdiktsiooni alla. Kõigi käesoleva EULA jõustamiseks vajalike meetmete valitseva osapoolel on õigus nõuda tasusid ja kulusid, sealhulgas, kuid mitte ainult, advokaaditasud. Käesolev EULA kuulub Ameerika Ühendriikide ainupädevusse ja tema jurisdiktsioon asendab mõlema poole valimist mis tahes muu jurisdiktsiooni.

9. Võõrandamatu. Käesolev litsentsileping ei ole Litsentsisaaja loovutatav ega ülekantav ning igasugune katse teha on tühine.

10. Eraldatavus. Nr kasutamata jätmise ja viivituseta teostamisel, on osa kumbki pool, mis tahes privileeg, mingit võimu ega õigusi edasi toimiks sellest loobumine, samuti ei mingit eraldi või osaline täitmine mis tahes õiguse või võimu allpool välista edasist teostamist mistahes muu õiguse allpool. Kui mõni käesoleva EULA tuleb väljamõistetud mis tahes pädeva kohtu jõustamatu või kehtetu, see säte piirdub või elimineeritakse väikeses ulatuses nii, et see EULA muul viisil jäävad täiel määral jõusse ja täitmisele.

11. Vastutusest loobumine. TARKVARA LITSENTSIANDJA JA AUTORI VASTUTAV AINULT TARKVARA GARANTIID. TARKVARA ja mis tahes seotud dokumentatsioon "nii nagu on" IGASUGUSE GARANTIITA, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid ei piirdu nendega GARANTIID, SOBIVUS TEATUD EESMÄRK, MITTERIKKUMISEGA. LITSENTSI TUNNUSTAB TARKVARA KASUTAMISE VÕI TEGEMIST TULENEVAD KÕIGI RISKIGA.

12. Piiramisega. LITSENTSIANDJA EI LITSENTSEERITA VÕI MUU TEINE ISIK VÕI TEGEVUS, MILLE LITSENTSEAKSE LITSENTSEERITUD LISAKS, MIS TULENEV TULU, SISSEMAKSETE VÕI MUU JÄRJESTAMISE, JUHUSLIKU, ERILISE, PÕHITEGEVUSE, JUHUSLIKU VÕI KAUDSETE KAHJUSTEGA, MILLE LEPINGUL, TORT, GARANTIIS , VÕI MUIDU. Need piirangud kehtivad olenemata mis tahes piiratud õiguskaitsevahendi olulisest otstarbest. MINGIL JUHUL litsentsiandja KOGUVASTUTUS LITSENTSISAAJA, või muu isik või ENTITY kes esitab LITSENTSIVÕTJA ületavad FINANCIAL poolt tegelikult makstud summa litsentsisaajal litsentsiandja tarkvara.

13. Terve kokkulepe. Käesolev EULA moodustab kogu Litsentsiandja ja Litsentsisaaja vahelise kokkuleppe ning asendab kõik litsentsiandja ja Litsentsisaaja eelnevad arusaamad, sealhulgas mis tahes eelneva esinduse, avalduse, tingimuse või garantii käesoleva EULA sisu osas.

20181018 VERSION